Besiktning av parkeringshus

Vid en besiktning av parkeringshus kontrolleras betongkonstruktionerna. Skador samt de eventuella åtgärder som erfordras protokollförs för de enskilda konstruktionsdelarna. Vid besiktningen utförs normalt även mätning av betongens karbonatisering, armeringens täckande betongskikt och mätning av klorider i betongen. Besiktningsarbetena resulterar i en besiktningsrapport där konstruktionerna beskrivs och skadorna bedöms. Rapporten avslutas med ett förslag till åtgärd.

Sprickor p g a rostande huvudarmering i pelare

Skador i tak hos bärande armering vid dilatationsfog

Skador p g a höga kloridvärden hos betongen